Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

Session

SESSION 1E: Büyüme I

Session Chair: Prof. Dr. Harun Bal

29 August 2016

11:30 – 11:45   #1639
Petrol Gelirlerine Bağımlılığın Yüksek Olduğu Geçiş Ekonomilerinde Petrol Fiyatları-İhracat-İstihdam ve Ekonomik Büyüme İlişkileri
The Relationships among Oil Prices, Export, Employment and Economic Growth in Transition Economies with Being High Dependency on Oil Revenue
- Prof. Dr. Murat Nişancı (Erzincan University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Aslı Cansın Doker (Erzincan Binali Yildirim University, Turkey)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Turkey) *

11:45 – 12:00   #1528
Orta Asya Ülkelerinde CO2 Emisyonu, İktisadi ve Finansal Gelişme ve Fosil Yakıt Enerji Tüketimi İlişkisi
The Relationship Between CO2 Emissions, Economic and Financial Development and Fossil Fuel Energy Consumption in Central Asia
- Asst. Prof. Dr. Mahmut Erdoğan (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
- Asst. Prof. Dr. Junus Ganiev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

12:00 – 12:15   #1624
Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Kırgızistan Ekonomisinde Ekonomik Büyümenin Kaynaklarının Belirlenmesi
The Determination of the Sources of Economic Growth in Kyrgyzstan by the using of Input-Output Analysis
- Assoc. Prof. Dr. Tuncer Özdil (Manisa Celal Bayar University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Ainura Turdalieva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) *

12:15 – 12:30   #1473
Devlet Harcamaları ve Gelirleri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi: Kırgızistan Örneği
Testing the Relationship Between Government Spending and Revenue: Case of Kyrgyzstan
- Prof. Dr. Hakan Çetintaş (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) *
- Asst. Prof. Dr. Damira Baigonushova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)

12:30 – 12:45   #1534
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının Analitik Hiyerarşi Süreci ve VIKOR Metodu ile Karşılaştırılması
Comparison of the Economic Performance Turkish Republics in Central Asia with Analytic Hierarchy Process and Vise Kriterijumska Optimizacija I Komprom
- Asst. Prof. Dr. Engin Karakış (Cumhuriyet University, Turkey)
- Prof. Dr. Ziya Gökalp Göktolga (Cumhuriyet University, Turkey) *

12:45 – 13:00   #1693
Enerji Fiyatlarının Dünya Gıda Fiyatları Üzerine Etkisi: Bir Sınır Testi Yaklaşımı
The Impact of Energy Prices on World Food Prices: A Bounds Testing Approach
- Prof. Dr. Neşe Algan (Çukurova University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Erhan İşcan (Çukurova University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Duygu Serin Oktay (Çukurova University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kaposvár University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA