International Conference on Eurasian Economies
11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

All papers

Paper titleAuthorTime slotTrackName
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Sürdürülebilir KalkınmaAkan3DBüyüme ve Gelişme III
The Impact of Remittances on Kyrgyzstan EconomyAkmoldoev1AGrowth & Development
Sosyal Devlet Anlayışı İçinde GirişimcilikAndaç1DMikroekonomi I
Azerbaycan’ın Enerji Kaynakları Gelirlerinin İhraç Hacmindeki Yeri ve Ülke Ekonomisine EtkisiAras4BEnerji ve Tabii Kaynaklar
Эффективность управления государственными финансами в КыргызстAsanov3EФинансы
Türkiye’nin İhracat Potansiyeli:Çekim Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme
Ata2CUluslararası Ticaret II
Orta Asya ve Kafkasya Ekonomilerinde İstikrar Politikalari ve Ekonomik Büyüme Arasindaki İlişkilerAydemir2BBüyüme ve Gelişme II
Collusion in the Turkish Banking SectorAydemir4ASectoral Analysis
Çin’in Enerji Güvenliği Bağlamında Kafkasya ve Orta Asya PolitikasıAzer4BEnerji ve Tabii Kaynaklar
Hope versus Reality: 20 Years of Economic Transition at the Turkish States of the Central AsiaBalcılar2AInternational Trade
Kazakistan-Rusya-Belarus Gümrük Birliği Anlaşmasının Türkiye’nin İhracatı ve Kazakistan’daki Türk YatırıBarak1CUluslararası Ticaret I
Türkiye’de Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrencilerin Öğretim ProgramlaBarut4DUluslararası İlişkiler
Kırgızistan’da İthalatın Belirleyicilerinin ModellenmesiÇağlayan Akay1CUluslararası Ticaret I
Orta Asya’da Göç ve Göçün Emek Piyasası Üzerine EtkileriÇelebi Boz3BOrta Asya Ekonomileri
Is Natural Resource-Rich Russia Suffering from the Dutch Disease?Dülger3AEnergy & Natural Resources
Herbal Production in the Turkish Agricultural SectorDurgun4ASectoral Analysis
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri AnaliErdem3BOrta Asya Ekonomileri
Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ekonomik Serbestlik ve Büyüme Erdem3BOrta Asya Ekonomileri
Yerel Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Rolü: Gaziantep ÖrneğiEren1DMikroekonomi I
Rus Dış Politikasında Bölgeselleşme ve Rusya’nın Entegrasyon Stratejisi: Avrasya Ekonomik TopluluğuErgül4DUluslararası İlişkiler
Türkiye’nin Dış Borçlarının Analizi (1980–2012)Erkan3CFinans
Промышленность Кыргызской Республики и экономический ростErmekbaeva1EЭкономика Центральной Азии
Konjonktür Teorileri Işığında Türkiye’deki İktisadi DalgalanmalarFırat2DMikroekonomi II
Сбережения домашних хозяйств как инвестиционный ресурс в КыргызFynchina3EФинансы
The Central Asian Countries and the Energy Sector: Economics, Politics and Legal AspectsGazioğlu3AEnergy & Natural Resources
Gravity Modeling of Turkey's International Trade under GlobalizationGencer2AInternational Trade
Contribution of the Agriculture Sector in Sustainable Development in Eurasian Countries: Evaluating Risks and OpportunitGençler4ASectoral Analysis
Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Orta Asya ve Kafkasya Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir İncelemeGerni1BBüyüme ve Gelişme I
Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileriGerni1BBüyüme ve Gelişme I
Impact of Decrease in Supply of Land for Domestic use in North Cyprus: Computerized General Equilibrium (CGE) Model ApprGiritli3AEnergy & Natural Resources
Küreselleşme, Rekabet ve Rekabet HukukuGöktepe1DMikroekonomi I
Cinsiyete Göre Gelişme Endeksi Çerçevesinde Kadın İstihdamının Ekonomik Değerlendirmesi: Türkiye ÖrneğiHacıoğlu Deniz1BBüyüme ve Gelişme I
Official Website as a Means of Stakeholder Dialogue on Corporate Social ResponsibilityHarmoni4ASectoral Analysis
Menşei Ülke İmajının Bulanık Küme Kuramı ile DeğerlendirilmesiHaşıloğlu2CUluslararası Ticaret II
Kobilerin Alternatif Enerji Kaynakları Kullanımı Eğiliminin KOBİ Verimliliği Üzerindeki Etkisi: İMES ve Tuzla OrHaykır Hobikoğlu4BEnerji ve Tabii Kaynaklar
The Effect of Globalization On Foreign Trade and Investment in Eurasian Countriesİncekara2AInternational Trade
Некоторые вопросы анализа интеграции в бизнесеIvanyuk2EМеждународные отношения
Экономика здравоохранения: проблемы и перспективы в условиях КырJaparova1EЭкономика Центральной Азии
Orta Asya Devletlerinde Siyasal İstikrar ve Ekonomik Gelişmenin Karşılıklı EtkileşimiKaraağaçlı2BBüyüme ve Gelişme II
Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане Karatalov1EЭкономика Центральной Азии
Orta Asya Ekonomilerinin Değişen Dinamik YapısıKarluk0AOpening Session
Chinese Rationale for Free Trade AgreementsKayani2AInternational Trade
Girişimciliğin Özendirilmesinde Mikro Kredi Uygulamaları: Kırgızistan Ekonomisi İçin Bir Değerlendirme Kendirli3CFinans
Nonlinear Real Exchange Rate Dynamics and Oil Prices in the Commonwealth of Independent StatesKüçük3AEnergy & Natural Resources
Kazakistan’da Turizmin Gelişmesini Etkileyen Faktörlerin AnaliziKüçüktopuzlu4CTurizm
Система отношений собственности и степень ее значимости для развKudaikulov4EСельское хозяйство
Avrupa Birliği, Avrasya Ulaştırma Politikaları ve Bölge Ekonomilerine Muhtemel YansımalarıKuşcu4DUluslararası İlişkiler
Dünya Enerji Piyasasında Orta Asya Cumhuriyetlerinin KonumuKuzu4BEnerji ve Tabii Kaynaklar
Фермерство, как фактор развития сельского хозяйства в КыргызстанMukambaeva4EСельское хозяйство
Продовольственная безопасность – важнейшее условие развития экNazarmatova4EСельское хозяйство
Water Flowing Beyond Borders and Water ProblemsOğuz3AEnergy & Natural Resources
Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki RolüÖnce2DMikroekonomi II
2008 Global Finansal Krizi Işığında Orta Asya Ülkelerinde Kriz Öncü Göstergelerinin DeğerlendirilmesiÖngel3CFinans
Актуальные вопросы развития малого бизнеса Украины в условиях улOrlova3EФинансы
Kadın İstihdamı ve Ekonomik Kalkınma: Geçiş Ekonomileri ÖrneğiÖzdemir1BBüyüme ve Gelişme I
Kazakistan Ekonomisindeki Yapısal Değişim (2005-2009): Girdi-Çıktı Modeli ile bir ÇözümlemeÖzdil3BOrta Asya Ekonomileri
Avrupa Birliği’nin Genişleme Ve Küreselleşme Stratejileri: Polonya Özelinde Bir İncelemeÖZTÜRK4DUluslararası İlişkiler
Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye’nin Para Politikaları Üzerine Etkileri
Öztürk3CFinans
Перспективы экономических отношений между Кыргызстаном и КазахсPirimbaev2EМеждународные отношения
Pressing Problems Related to Development of Pension Schemes in Ukraine and KazakhstanRad3EФинансы
Türkiye’de Çok Uluslu Şirketlerin Yatırımlarının Geleceği: Çevresel ve Doğal Kaynak Yatırımları ÜzerindeReyhan2DMikroekonomi II
Bankacılık Sektöründe İtibar Riskinin ÖnemiSavram3CFinans
An Economic Analysis of Software Development Process based on Cost ModelsŞaykol4ASectoral Analysis
Impacts of Redenomiantion on Economics IndicatorsSuhendra1AGrowth & Development
Kırım Yarım Adasının Yatırım PotansiyelleriSümer2CUluslararası Ticaret II
Sürdürülebilir Ekoturizmin Toplumsal Etkileri: Türkiye’den ÖrneklerSungur4CTurizm
Türkiye’de ve Dünya’da Yoksulluk Üzerine Bir AraştırmaTaş3DBüyüme ve Gelişme III
Sağlık Sektöründeki Etik Problemlerinin NedenleriTepecik1DMikroekonomi I
Yoksulluk, Eğitim Teknolojileri ve Avrasya EkonomileriTezcan3DBüyüme ve Gelişme III
Türk ve Kazak Maden Kanunlarının Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri Açısından DeğerlendirilmesiTopaloğlu4BEnerji ve Tabii Kaynaklar
A Study on the Regional Development Agencies as Project Based Development ModelTorlak1AGrowth & Development
Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye ÖrneğiÜn4CTurizm
Orta Asya ve Kafkaslarda Borç-Ekonomik Büyüme İlişkileriUzun2BBüyüme ve Gelişme II
Orta Asya’daki Ekonomik Gelişmeleri Bağlamında Türkiye’nin Kazakistan ile İlişkilerine Genel Bir BakışUzun Kocamış1CUluslararası Ticaret I
Geçiş Ekonomileri Bağlamında Türkiye-Kazakistan Dış Ticaretine Uygulamalı Bir BakışYayar1CUluslararası Ticaret I
Türk Devletlerinin Yeni Hamle Sahası: Sağlık TurizmiYereli4CTurizm
Türkistan Pazar Esnafının Sosyal Siyaset Açısından DeğerlendirilmesiYurtseven3BOrta Asya Ekonomileri

# sessionlist: 77

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer