International Conference on Eurasian Economies
11-13 June 2019 – Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

Session properties

SESSION 3C: Hukuk

Session Chair: Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu

12 June 2019

11:30 – 11:50   #2347
Yabancıların Türkiye’de Sınırlı Ayni Haklardan Yararlanmaları
Limited Real Rights of Foreigners in Turkey
- Prof. Dr. Adnan Deynekli (Bahçeşehir University, Turkey) *

11:50 – 12:10   #2334
Kamu Denetçiliği Kurumu Kararlarının İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Decisions of the Ombudsman Institution According to Human Rights
- Asst. Prof. Dr. Ezgi Cankurt (Beykent University, Turkey) *

12:10 – 12:30   #2230
Yabancı Yatırımcıların Türkiye'de Şirket Kurması ve Hisse Devralması
Establishment of a Company and Share Acquisitions in Turkey by Foreigner Investors
- Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu (Özyeğin University, Turkey) *

12:30 – 12:50   #2275
Türk ve Fransız Anayasaları'nda Laiklik İlkesi
Principle of Laicism in Turkish and French Constitutions
- Assoc. Prof. Dr. Ebru Karaman (Beykent University, Turkey) *

12:50 – 13:10   #2273
Kümülatif Etki Değerlendirmesinin Yargısal Denetimi
Judicial Review of Cumulative Impact Assessment
- Assoc. Prof. Dr. Gürsel Özkan (Turkish State Council, Turkey) *

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer